Skládka Čáslav

Technický popis zařízení

Skládka je vybudována v souladu s platnou legislativou České republiky, tj. přirozené podloží skládky tvoří sprašové hlíny s mocností přes tři metry, s propustností 10 -8-9 m.s -1 a technická bariéra, která je tvořena kombinovaným těsněním:

  • minerální těsnění (u složiště TKO - 3x 20 cm, u složišť PO - 5x20 cm) s propustností 10-10 m.s -1
  • fólie těsnění z folie PEHD o síle 2,5 mm

Na tomto těsnění je ochranná geotextilie (1200 g.m -2) a drenážní ochranná vrstva o mocnosti 30 - 75 cm z těženého kameniva (kačírku). Drenážní systémy jednotlivých složišť odvádějí průsakové vody do oddělených kontrolních jímek. Odtud je možné vodu dle potřeby přečerpávat zpět do složišť za účelem snížení prašnosti a lepší hutnitelnosti odpadu, nebo na čistírnu průsakových vod - dvoustupňovou reverzní osmózu.

Rozprostření a hutnění odpadu je zajištěno pomocí buldozeru KOMATSU D65PX a kompaktoru BOMAG BC 772 RS 2 o hmotnosti přes 30 tun.

K monitorování vlivu skládky na podzemní vody slouží soustava monitorovacích vrtů po obvodě areálu skládky, z kterých jsou pravidelně odebírány vzorky. V současné době se na skládku ukládá okolo 170.000 tun odpadů ročně.

 

Biodegradační plocha

Biodegradační plocha byla vybudována v roce 2000 a slouží k dekontaminaci materiálu znečištěného ropnými látkami metodou biodegradace především ze spádové oblasti Čáslav a v případě ropných havárií, čímž přispívá k zajištění ekologické bezpečnosti příslušné oblasti.

Dekontaminované materiály se využívají hlavně v rámci skládkového procesu jako technologický materiál a k rekultivaci tělesa skládky.

 

Stabilizační linka

Od roku 2004 je v provozu stabilizační linka, která slouží k úpravě vybraných typů odpadů na vhodnou skládkovatelnou formu. Výsledný produkt je pak využíván v rámci provozu skládky.

 

Plocha pro biologickou úpravu odpadů

Od roku 2006 slouží toto zařízení k biologické úpravě odpadů. Působením biologicky aktivní složky mění biologicky rozložitelný odpad své vlastnosti, především se v něm snižuje obsah škodlivých látek a patogenních biologických činitelů. Výsledný materiál je pak používán k technologickým a konstrukčním účelům v rámci skládky.

 

 

Další služby nabízené provozovnou Čáslav:

 

Svoz tuhého komunálního odpadu

Svoz tuhého komunálního odpadu zajišťuje na provozovně Čáslav 10 vozidel vybavených univerzálním vyklápěčem, který umožňuje svážet odpad ze sběrných nádob standardních objemů 110, 120, 240, 360 a 1 100 litrů. Svoz komunálního odpadu zajišťuje provozovna Čáslav přibližně od 100 000 obyvatel ze 150 obcí a měst soustřeďujících se v okruhu asi 50 km od areálu skládky Čáslav nebo kolem druhého provozního střediska v Nasavrkách.

 

Svoz separovaného odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Svoz biologického odpadu

 

Kontejnerová a nákladní doprava

Doprava je na provozovně Čáslav zajišťována pomocí:

  • dvou vozidel Mercedes (vanové kontejnery o obsahu 5 - 8 m 3, doprava je možná rovněž v soupravě)
  • deseti vozidel Mercedes (velkoobjemové kontejnery o obsahu 3 - 40 m 3)
  • skříňového vozidla Mercedes Atego s hydraulickým čelem

Veškerá vozidla pro kontejnerovou a nákladní dopravu jsou vybavena ADR.

 

Zimní údržba

Letní údržba zeleně

Úklid komunikací

Květinová výzdoba

Provoz sběrných dvorů

 

Kontakt na provozovnu